Laatste Nieuws

PLATFORM PERSPECTIVE2030
woensdag 19 juli 2017 11:40

 

Logo Perspective2030

 

 

De wereld heeft een plan. In 2015 engageerden meer dan 190 landen zich ertoe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2030. Die doelstellingen verstrengelen voor het eerst de economische, ecologische en sociale touwtjes van duurzame ontwikkeling.

SDG logo

Het plan is ambitieus. Het omvat alle mogelijke beleidsterreinen, waaronder de oceanen gezond houden, toegang tot proper water, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, de armoede volledig uitbannen en de ongelijkheid verminderen.

Ook in onze eigen achtertuin liggen uitdagingen. Zo moet onze manier van produceren en consumeren een pak duurzamer en krijgen onze politici de opdracht om alle zeilen bij te zetten voor een goed bestuur in functie van deze doelstellingen, van lokaal tot internationaal niveau.

Het plan biedt een fantastisch perspectief. De wereld wordt in 2030 een betere plek. Voor iedereen. Als de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen helemaal worden gerealiseerd, tenminste.

Dat zal maar gebeuren als we voldoende druk zetten op de politiek.

Het nieuwe samenwerkingsverband Perspective2030 houdt vanaf nu de regering in België aan hun engagement. Verschillende organisaties slaan daarvoor de handen in mekaar. Van milieubewegingen tot vrouwenbewegingen, van armoedeorganisaties tot noord-zuidorganisaties.

Wat vragen wij aan onze politici?

  1. De Agenda 2030 opnemen in de Belgische wetgeving en begroting

Wij vragen dat onze regering een wet maakt om de SDG’s te realiseren. Zo verplicht ze zichzelf om dat effectief te doen. Alle ministers moeten bovendien duidelijk vermelden hoe ze de SDG’s zullen verwezenlijken. Daarnaast moeten ze nagaan of hun uitgaven in lijn zijn met duurzame ontwikkeling. Elektriciteit opwekken met fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas …), bijvoorbeeld, is erg nadelig voor het milieu en het klimaat. Aan zo’n en andere projecten met een negatieve impact, waar ook ter wereld, mogen ze geen financiële overheidssteun meer toekennen.   

  1. Een mechanisme oprichten om te controleren of en hoe efficiënt de SDG’s worden uitgevoerd

Wij vragen dat onze regering de organisaties van het middenveld betrekt bij de realisatie van de SDG’s en dat ze open communiceert over de manier waarop de SDG’s uitgevoerd worden. De federale regering moet daarvoor samen met alle andere regeringen van ons land een Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling oprichten. Die moet bovendien de beleidsprogramma’s voor de SDG’s opvolgen en nagaan of ze leiden tot het gewenste resultaat.  

  1. Voldoende financiële middelen voorzien

Wij vragen dat onze regering bovenop haar budget voor ontwikkelingssamenwerking extra financiële middelen voorziet om de SDG’s te realiseren. Ze kan dit geld verkrijgen door bijvoorbeeld een belasting te heffen op vliegtickets, door koolstofuitstoot extra te belasten, door subsidies te verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, door een taks te heffen op financiële transacties, enzovoort).  

Daarnaast verwachten wij dat België zijn internationale financiële beloftes nakomt. Ons land beloofde om 0,7% van zijn bruto nationaal inkomen (bni) vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking en om tegen 2020 jaarlijks 500 miljoen euro te besteden opdat de ontwikkelingslanden zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Dit geld mag niet uit de bestaande budgetten voor ontwikkelingssamenwerking komen. Ook moet ons land ernstig werk maken van de strijd tegen belastingontduiking en fiscale fraude en ervoor zorgen dat die strijd ook op Europees niveau efficiënt wordt aangepakt.  

De wereld heeft een plan. Een plan dat perspectief biedt. Wij houden onze politici hieraan.

Perspective2030 wordt gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en heeft volgende leden: ACLVB-CGSLB, ACV-CSC, Amnesty, APERE, Associations 21, Be-Cause Health, Bond Beter Leefmilieu, Bos, Broederlijk Delen, Caritas International, CGSLB, CM-MC, Conseil de la Jeunesse, De aanstokerij, Djapo, Fairtrade Belgium, FairTradeGemeente, FGTB, FIAN, FOS, Fracarita, Globelink, IEW, Kinderrechtencoalitie, Kiyo vzw, Louvain Coöperation, Medicins du monde, Memisa, Monde selon les femmes, Netwerk duurzame mobiliteit, Netwerk tegen armoede, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Plan België, Protos, RCN - Justice et Démocratie, SAW-B, Sensoa, Solidagro, Solidarité Mondial, Studio Globo, Trias, Ucos, ULB-Coopération, Unicef, Via Don Bosco, Vlaamse jeugdraad, Vredeseilanden, Vrouwenraad, Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale, WWF

Linken

https://youtu.be/Fkz3tRuWAJ0

Share

Het ACV, de Christelijke Mutualiteit en Wereldsolidariteit hebben een gezamenlijk rapport geschreven over de internationale engagementen van België inzake waardig werk, sociale bescherming en gezondheidszorg. Dit in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en naar aanleiding van het High-level Political Forum van de Verenigde Naties, dat plaats vindt van 10 tot 19 juli in New York (1).

Deze jaarlijkse bijeenkomst van de VN is bedoeld om de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGs) op te volgen. Dit jaar heeft de Belgische regering beslist om er voor de eerste keer haar "vrijwillig rapport" over het Belgische beleid inzake duurzame ontwikkeling te presenteren.


Bart Verstraeten, politiek secretaris van Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale, zal het forum bijwonen om daar het gezamenlijk rapport van de drie organisaties over de internationale engagementen van België voor te stellen.
In het rapport, bevelen de drie Belgische organisaties België aan om ambitieuzer te zijn in zijn inspanningen voor de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Voldoende ambitie is nodig om echte vooruitgang te waarborgen, op zowel nationaal als internationaal niveau.

Lees het volledige rapport hier: SDGs_-_Recommendations_WSM-ACV-CM_2017.pdf

Drie belangrijke aanbevelingen voor België:


Voor Wereldsolidariteit (WSM) moet België binnen de internationale gemeenschap meer steun voorzien voor het versterken van sociale bescherming (SDG 1). Volgens Bart Verstraeten, “moet ons land zijn expertise in het uitbouwen van volwaardige systemen van sociale bescherming maximaal inzetten. Minister De Croo moet daarbij ook blijven hameren op de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld bij de uitbouw van dergelijke systemen wereldwijd”.


Voor de CM moet de universele dekking van de gezondheidszorg één van de prioriteiten van de ontwikkelingssamenwerking (SDG3) worden en moet België dit actief promoten. Universele dekking van gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een financiering op basis van solidariteit en door een aanbod van kwaliteitsvolle gezondheidszorgen toegankelijk voor iedereen. Zoals Luc Van Gorp, Voorzitter van de CM, benadrukt: "België moet lokale initiatieven, zoals mutualiteiten, ondersteunen en de autoriteiten in andere landen ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van nationale strategieën voor universele dekking van de gezondheidszorg."

Volgens het ACV moet België het belang van sociale dialoog voor de realisatie van de waardig werk agenda promoten (SDG8). "Sociale dialoog is essentieel in collectieve onderhandelingen,aangezien hierdoor leefbare lonen en goede arbeidsomstandigheden voor iedereen gewaarborgd kunnen worden", zegt Marc Leemans, Voorzitter van het ACV. Het garandeert een beleid in functie van herverdeling en zet de betrokken partijen (overheid, vakbonden en werkgevers) aan om samen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

(1) Tijdens de "Sustainable Development Summit", die plaatsvond in New York in september 2015 hebben de staatshoofden en regeringsleiders de verklaring "De transformatie van onze wereld: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling" aangenomen, die 17 doelen omschrijft die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling.

Share

“Jij ziet graag af in jouw sportkleren, maar niemand ziet graag af voor jouw sportkleren”. Dat was het uitgangspunt voor de undercover-operatie die Wereldsolidariteit en ACV in mei tot in de kledingfabrieken van Cambodja bracht. Bedoeling was om bij een kledingarbeidster letterlijk te meten wat de slechte werkomstandigheden zijn in fabrieken die sportkleding maken voor internationale merken als Puma, Nike, New Balance en Adidas. Een dappere arbeidster droeg een hele werkdag lang trainingsgadgets die haar vitale functies hebben geregistreerd. Haar resultaten zijn te vergelijken met de prestaties van een topsporter.

Related Video

Share

Luc Cortebeeck verkozentotvoorzitterIAOAfgelopen zaterdag werd Luc Cortebeeck, onze voormalige voorzitter en erevoorzitter van het ACV, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Wij feliciteren en danken hem van harte!

Share
Tags:logos

http://www.mo.be/ http://www.11.be/ http://www.beweging.net/ http://www.ngo-openboek.be/ http://www.detijdloopt.be/