In cijfers

Wereldsolidariteit werkt. Onze samenwerkingen, campagnes en engagementen lonen. Maar vragen natuurlijk ook veel investeringen. Van tijd, van inzet, van energie van beroepskrachten en vele vrijwilligers. En natuurlijk ook van financiële middelen.

Omdat we werken met het geld van vele duizenden mensen en organisaties, zijn we hen een goede en doorzichtige boekhouding verschuldigd.

Hier bespreken we de cijfers van 2015.

inkomsten uitgaven 2015 700px

De resultaten in 2015

In 2015 kenden onze activiteiten een forse groei, want wij konden onze voorziene programma’s volledig uitvoeren. Onze personeelsploeg was helaas een tijdlang onvolledig. Deze onvoorziene uitsparing resulteerde in het positieve resultaat van 135.029 euro, bij afsluiting van het boekjaar.

kosten opbrengstenstructuur 800pxDe inkomsten in 2015

Overheidsmiddelen: 64%

In 2015 ontving Wereldsolidariteit 6,2 miljoen euro subsidies, of 64% van de totale inkomsten. Het grootste deel van dit bedrag (5,9 miljoen euro) kwam van de federale overheid. De rest van dit bedrag ( 308.432 euro) kwam van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten, Europa en van tewerkstellingssubsidies). De federale subsidiebedragen verkrijgen we in het kader van vooraf zorgvuldig uitgestippelde meerjarenprogramma’s, waarin al onze activiteiten en resultaten duidelijk omschreven worden. De jaarlijkse subsidie hangt uiteraard samen met een uitgebreide verslaggeving. Iedere euro die besteed wordt, zowel hier als in het Zuiden, wordt jaarlijks verantwoord bij onze subsidiërende overheden. 2015 was jaar twee van ons meerjarenprogramma 2014-2016.

Eigen middelen: 36%

Naast subsidies stellen wij ons ieder jaar tot doel om middelen te verzamelen uit verschillende inkomstenbronnen. Dat doen we niet zomaar. Als je als organisatie gezond en onafhankelijk wil blijven is dit belangrijk. Tegenover haar overheidsmiddelen moet een organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Bovendien zijn er een aantal projecten die niet gesubsidieerd worden. Bij Wereldsolidariteit gaan we ieder jaar de uitdaging aan om minstens 35% van onze totale inkomsten te verzamelen aan eigen middelen. In 2015 behaalden wij opnieuw deze doelstelling. In totaal verzamelden wij 3.476.795 euro, wat neerkomt op 36% van onze totale inkomsten.

Waar komen deze eigen middelen vandaan?

Inkomsten uit giften en verkoop

In 2015 konden wij rekenen op de trouwe steun van vele individuele personen, families en geëngageerde organisaties/afdelingen zoals u! 3.072 families en 635 organisaties/afdelingen schonken samen een bedrag van 634.886  euro. Goed voor 18 % van de eigen middelen. Dank u wel! U heeft een hart voor het Zuiden. Meer nog, na de vreselijke aardbeving in Nepal, toonde u zich bijzonder solidair, in totaal maakte u 81.000 euro over voor de slachtoffers. Een extra dank u wel daarvoor. Op pagina 12-15 van ons jaarverslag kan u lezen wat hiermee gerealiseerd werd.

Structurele overeenkomsten

Naast deze spontane steun mocht Wereldsolidariteit vorig jaar het grote bedrag van 2.732.648 euro ontvangen uit structurele overeenkomsten met 40 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging. Dit bedrag vertegenwoordigt 79 % van de eigen middelen.

De samenstelling van dit bedrag

Van 11.11.11, de Vlaamse koepel van Noord-Zuidorganisaties ontvingen wij in 2015 244.404 euro, als onderdeel in een meerjarenovereenkomst. Overeenkomsten met de organisaties ACV, CM, Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC en  VDK-spaarbank zorgden samen voor een bedrag van 1,37 miljoen euro.
Het overige bedrag is afkomstig van fondsen en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties en de Nationale Loterij die voor specifieke projecten hun steun overmaakten.
Op www.wereldsolidariteit.be/met de steun van  vindt u een volledig overzicht van onze structurele partners.

Legaten

In 2015 ontvingen wij een legaat ter waarde van 31.337 euro.
Ons oprecht respect gaat naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Dit nobele gebaar doet letterlijk leven.  
Meer weten over nalaten aan Wereldsolidariteit? Vraag gerust onze gratis brochure aan.
(katrien.liebaut@wsm.be)

Wat doen we met uw geld?

Investeringen in het Zuiden: 72%

In 2015 ging 6,9 miljoen ofwel 72% van de totale middelen naar het Zuiden. Dat betekent een stuk meer uitgaven dan in 2014. Enerzijds komt dit doordat we in 2015 alle voorziene programma’s volledig hebben kunnen uitvoeren, terwijl in 2014 we dit maar voor 92% konden doen, door de laattijdige goedkeuring van subsidies. Anderzijds door de opstart van een nieuw programma in Afrika: MASMUT. Via dit programma werken mutualiteiten in verschillende landen samen , wat hen sterker maakt en meer mensen toegang geeft tot betaalbare gezondheidszorg.
In totaal zetten 80 sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jongerengroepen in 24 landen hun harde strijd tegen armoede en ongelijkheid verder.

Zo veel mogelijk mensen achter de visie van Wereldsolidariteit, ook in België: 19%

Ook in het Noorden, hier dus, wil Wereldsolidariteit haar rol spelen. We doen dat door zo veel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat waardig werk en sociale bescherming de sleutels zijn om armoede op een duurzame manier uit te sluiten. Om dat te realiseren, doen we aan sensibilisering en politiek werk. 2015 was het jaar van de campagne ‘sociale bescherming voor iedereen’; een campagne die we voerden samen met onze partners CM en ACV. Maar ook met kwb, OKRA en Pasar werkten we samen, rond thema’s als ‘Schone Kleren’, ‘sociale bescherming voor ouderen’, ‘recht op vrije tijd en sociaal toerisme voor iedereen’. In totaal 1.817.503 euro ofwel 19 % ging naar de Noordwerking van onze organisatie.


Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 6%

Uiteraard willen we, zowel hier als in het Zuiden, ons werk op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren. Een correcte en transparante communicatie is een belangrijke prioriteit. In 2015 besteedden wij 6% van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt onder meer de financiële dienst, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

Verzekeren van de middelen: 3%

3% van de middelen ging naar fondsenwerving, ofwel het verzamelen van middelen. Dit geld gebruiken we onder meer om op een kwalitatieve manier te rapporteren aan onze individuele en structurele donateurs en om acties uit te werken ten voordele van onze organisatie.

Wereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert met andere woorden of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert ze een controle uit op de cijfers van haar leden.
Ook in 2015 scoorde Wereldsolidariteit een uitstekend resultaat bij de VEF-controle. Via ons lidmaatschap bij de VEF willen we aantonen dat u er als Wereldburger op kan rekenen dat we omzichtig met uw geld omspringen. Uw gift wordt goed besteed.

We bedanken al onze donateurs voor hun vertrouwen en hun steun!

Meer informatie:
beknopte resultatenrekening en balans 2015
beknopte toelichting kostenplaatsen fondsenwerving, subsidies en personeelskosten
synthesetabel VEF 2015

Voor meer informatie over inkomsten en uitgaven van Wereldsolidariteit kan u contact opnemen met Katrien Liebaut via katrien.liebaut@wsm.be  of op 02/246 36 79.

Ontdek wat we met jouw gift konden realiseren in Noord en Zuid in 2015 in ons jaarverslag.

hartje 400px