In cijfers

Wereldsolidariteit werkt. Onze samenwerkingen, campagnes en engagementen lonen. Maar vragen natuurlijk ook veel investeringen. Van tijd, van inzet, van energie van beroepskrachten en vele vrijwilligers. En natuurlijk ook van financiële middelen.

Omdat we werken met het geld van vele duizenden mensen en organisaties, zijn we hen een goede en doorzichtige boekhouding verschuldigd. Wereldsolidariteit wil een open en transparante organisatie zijn. In deze algemene nota lees je wat dit inhoudt.

Hier bespreken we de cijfers van 2017

inkomsten uitgaven 2017

inkomsten uitgaven taartdiagram 2017


DE INKOMSTEN – of waar de middelen vandaan komen…

Overheidssubsidies: 5.774 449 euro
Voor al onze subsidies keurde de federale overheid vooraf een zorgvuldig uitgestippeld meerjarenplan goed. In zo’n plan staan al onze activiteiten en te behalen resultaten duidelijk omschreven. Jaarlijks verantwoorden wij iedere euro die we ontvangen bij de overheid. 2017 was jaar één van ons nieuwe meerjarenprogramma, dat loopt tot 2021.

Onze overheidsmiddelen in detail
•    Federale overheidssubsidies: 5.468.966 euro
•    Subsidies van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten en tewerkstellingssubsidies): 305 483 euro

Andere inkomsten: 3.362 680 euro
Tegenover de overheidsmiddelen moet onze organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Een aantal van onze projecten voeren we daarnaast uit met eigen middelen. Naast subsidies trachten wij daarom zo veel mogelijk middelen te verzamelen uit andere inkomstenbronnen. Zo blijven we gezond en onafhankelijk. Onze jaarlijkse uitdaging: we verzamelen minstens 35% van onze totale inkomsten aan eigen middelen. Met 37% aan eigen middelen haalden we dit doel opnieuw in 2017.

Onze eigen middelen in detail

•    Inkomsten uit giften en verkoop: 447 278 euro
•    Meerjaren- overeenkomsten: 2.722 557 euro

Bedankt voor uw trouwe steun. Samen met 2.564 particulieren en 521 organisaties schonk u 447 278 euro. HET IS ZO FIJN OP U TE MOGEN REKENEN. We kunnen ook rekenen op middelen uit meerjaren-overeenkomsten met 38 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging.

Wereldsolidariteit ontving middelen uit overeenkomsten met:
•    ACV, CM, Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC, BRS en vdk bank: goed voor 1.370 339 euro
•    Fondsen- en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties: 1.144 041 euro
•    11.11.11, Vlaamse Koepel van Noord-Zuidorganisaties: 208 177 euro

Een overzicht van al onze structurele partners vindt u hier.
BEDANKT, OP U KUNNEN WIJ BOUWEN.

Legaten: 90 264 euro
Ons oprecht respect gaat uit naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Een nobele daad die letterlijk doet leven.

DE UITGAVEN – of hoe we onze doelstellingen realiseren…

Investeringen in onze partnerlanden: 6.315 333 euro
Met dit bedrag, goed voor 71% van het totaal, zetten wij samen met 82 sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jongerengroepen in 20 landen hun moedige strijd tegen armoede en ongelijkheid verder.

Samen achter de visie van Wereldsolidariteit: 1.647.296 euro
Waardig werk en sociale bescherming zijn de sleutels om armoede op een duurzame manier te beëindigen. Dat is onze visie en daarvan willen wij zo veel mogelijk mensen overtuigen, zowel in België als bij een aantal internationale instellingen. We doen dat via sensibilisering en politiek werk. 2017 was het eerste jaar van onze #cleanekleren-campagne. We voerden die samen met ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, ACV Openbare Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBC-NVK, kwb, OKRA-SPORT+ en de Schone Kleren Campagne. Ook met OKRA, CM en Pasar werkten we samen rond thema’s als ‘ouderen wereldwijd’, ‘sociale bescherming voor iedereen’ en ‘duurzaam toerisme’.

Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 721.271 euro
Kwaliteit, transparantie en een correcte communicatie vinden wij een belangrijke prioriteit. In 2017 besteedden wij 8% van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt onder meer de financiële dienst, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

Verzekeren van de middelen: 290 758 euro
3% van onze middelen besteedden wij aan fondsenwerving. Hiermee werkten we nieuwe acties uit en garandeerden wij een kwalitatieve verslaggeving aan al onze donateurs.

DE RESULTATEN

We noteerden in 2017 een lichte daling van 5% in onze activiteiten in Noord en Zuid. Dat is het gevolg van een geplande afronding van een aantal programma’s in Afrika én van een overheidsbesparing. Deze overheidsbesparing noopte ons tot keuzes waardoor we o.a. voor onze Noordwerking een aantal besparingen dienden door te voeren. Daarnaast kozen we voor een verderzetting van de geplande samenwerking met al onze Zuidpartners. Om hun programma’s te financieren besloten we een aantal partners met eigen middelen te ondersteunen. Zo konden al onze partners hun activiteiten in 2017 voor het grootste deel realiseren.
Het totaal van onze inkomsten zakte in 2017 met 5% ten opzichte van 2016. Onze uitgaven daalden met 8%. Aan de basis daarvan lagen de daling van onze activiteiten door de besparingen en de laattijdige goedkeuring van ons nieuwe meerjarenprogramma 2017-2021. We sloten enerzijds daardoor en anderzijds door onvoorziene recuperaties van personeelskosten, het boekjaar 2017 toch af met een positief resultaat van 162 470 euro.

VEF AERF LABEL PMS DEF VWereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert de VEF een controle uit op de cijfers van haar leden. Ook in 2017 haalden wij een uitstekend resultaat bij de VEF-controle. Wij springen omzichtig om met uw geld en besteden uw gift goed, dat willen wij u met ons VEF-lidmaatschap aantonen.

En omdat we er trots op zijn, nog even alles op een rijtje:

alles op een rijtje 2017

Onze belangrijkste resultaten van onze jaarrekening delen wij graag met u via ons jaarverslag, deze website en de website www.ngo-openboek.be. Uiteraard wordt ook het personeel van Wereldsolidariteit hiervan op de hoogte gesteld.

Wereldsolidariteit ondergaat jaarlijks een grondige externe controle van haar financiële procedures en de toepassing ervan, verricht door een Commissaris (bedrijfsrevisor).

Tot slot worden de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank van België en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Meer informatie:

Voor meer informatie over inkomsten en uitgaven van Wereldsolidariteit kan u contact opnemen met Katrien Liebaut via katrien.liebaut@wsm.be  of op 02/246 36 79.

Ontdek wat we met uw gift konden realiseren in Noord en Zuid in 2017 in ons jaarverslag.