In cijfers

Wereldsolidariteit werkt. Onze samenwerkingen, campagnes en engagementen lonen. Maar vragen natuurlijk ook veel investeringen. Van tijd, van inzet, van energie van beroepskrachten en vele vrijwilligers. En natuurlijk ook van financiële middelen.

Omdat we werken met het geld van vele duizenden mensen en organisaties, zijn we hen een goede en doorzichtige boekhouding verschuldigd. Wereldsolidariteit wil een open en transparante organisatie zijn. In deze algemene nota lees je wat dit inhoudt.

Hier bespreken we de cijfers van 2016

WS Uit In 700px

Resultaat 2016

In 2016 groeide het aantal activiteiten in het Zuiden licht verder. We versterkten ook onze organisatiestructuur. De kosten lagen zoals voorzien licht boven de inkomsten. We eindigden het boekjaar daardoor met een beperkt negatief resultaat van 69.121 euro.

WS Structuur 800px


De inkomsten in 2016

Overheidsmiddelen: 65%

In 2016 ontving Wereldsolidariteit 6,3 miljoen euro subsidies, of 65% van de totale inkomsten.
Het grootste deel van dit bedrag (5,9 miljoen euro) kwam van de federale overheid. De rest van dit bedrag ( 317.827 euro) kwam van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten) en van tewerkstellingssubsidies. De federale subsidiebedragen verkrijgen we in het kader van vooraf zorgvuldig uitgestippelde meerjarenprogramma’s waarin al onze activiteiten en resultaten duidelijk omschreven worden. De jaarlijkse subsidie hangt uiteraard samen met een uitgebreide verslaggeving. Iedere euro die we besteden, zowel hier als in het Zuiden, wordt jaarlijks verantwoord bij onze subsidiërende overheden. In 2016 sloten wij ons meerjarenprogramma 2014-2016 af.

Andere inkomstenbronnen: 35%

Naast subsidies stellen wij ons ieder jaar tot doel om middelen te verzamelen uit verschillende inkomstenbronnen.Dat doen we niet zomaar. Als je als organisatie gezond en onafhankelijk wil blijven is dit belangrijk. Tegenover haar overheidsmiddelen moet een organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Bovendien zijn er een aantal projecten die niet gesubsidieerd worden. Bij Wereldsolidariteit gaan we ieder jaar de uitdaging aan om minstens 35% van onze totale inkomsten te verzamelen aan eigen middelen. Ook in 2016 behaalden wij deze doelstelling. In totaal verzamelden wij 3.402.409 euro, wat neerkomt op 35 % van onze totale inkomsten.

Waar komen deze eigen middelen vandaan?

Inkomsten uit giften en verkoop

In 2016 konden wij rekenen op de trouwe steun van vele geëngageerde donateurs zoals u! 2.859 families en 597 organisaties schonken samen een bedrag van 461.967 euro. Goed voor 14 % van de eigen middelen. Dank u wel! U heeft een hart voor het Zuiden.

Meerjarenovereenkomsten

Naast jullie vrijgevigheid mocht Wereldsolidariteit het grote bedrag van 2.766.657 euro ontvangen uit meerjarenovereenkomsten met 43 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging. Dit bedrag vertegenwoordigt 81 % van de eigen middelen.

De samenstelling van dit bedrag

Van 11.11.11, de Vlaamse koepel van Noord-Zuidorganisaties ontvingen wij in 2016 243.265 euro, als onderdeel in een meerjarenovereenkomst. Overeenkomsten met de organisaties ACV, CM,Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC, BRS en VDKspaarbank zorgden samen voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Het overige bedrag is afkomstig van fondsen en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties en de Nationale Loterij die voor specifieke projecten hun steun overmaakten. Op www.wereldsolidariteit.be/over ons/met de steun van vindt u een volledig overzicht van onze structurele partners.

Legaten

In 2016 ontvingen wij vier legaten met een totale waarde van 132.847 euro. Ons oprecht respect gaat naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Dit nobele gebaar doet letterlijk leven. Meer weten over optimaal nalaten aan Wereldsolidariteit? Vraag gerust onze gratis brochure aan. (katrien.liebaut@wsm.be)

Wat doen we met uw geld?

Investeringen in onze partnerlanden: 72%

In 2016 ging bijna zeven miljoen euro ofwel 72% van de totale middelen naar onze partnerlanden. Een iets hoger bedrag dan in 2015. In 2016 konden wij, net zoals in 2015, alle voorziene programma’s volledig uitvoeren. In totaal zetten 83 sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jongerengroepen in 23 landen hun strijd tegen armoede en ongelijkheid verder.

Zo veel mogelijk mensen achter de visie van Wereldsolidariteit,ook in België: 19%

Ook in België en bij een aantal internationale instellingen wil Wereldsolidariteit haar rol spelen. We doen dat door zo veel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat waardig werk en sociale bescherming de sleutels zijn om armoede op een duurzame manier te beëindigen. Om dat te realiseren, doen we aan sensibilisering en politiek werk. In 2016 voerden we samen met onze campagnepartner OKRA campagne rond sociale bescherming voor ouderen. Ook met kwb, CM, ACV en Pasar werkten we samen, rond thema’s als Schone Kleren, sociale bescherming voor iedereen, recht op vrije tijd en sociaal toerisme voor iedereen. In totaal 1.825.252 euro ofwel 19 % ging naar de Noordwerking van onze organisatie.

Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 6%

Uiteraard willen we ons werk op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren. Een correcte en transparante communicatie is een belangrijke prioriteit. In 2016 besteedden wij 6% van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt
onder meer de financiële dienst, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

Verzekeren van de middelen: 3%

3% van de middelen ging naar fondsenwerving, ofwel het verzamelen van middelen. Dit geld gebruiken we onder meer om op een kwalitatieve manier te rapporteren aan onze donateurs en om acties uit te werken ten voordele van onze organisatie.

Bedankt voor uw solidariteit. Samen maken we een verschil!

Wereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

VEF AERF LABEL PMS DEF VDe Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert de VEF een controle uit op de cijfers van haar leden. Via ons lidmaatschap bij de VEF willen we aantonen dat u er als Wereldburger op kan rekenen dat we omzichtig met uw geld omspringen.
Ook in 2016 haalden wij een uitstekend resultaat bij de VEF-controle. Uw gift wordt goed besteed.

 

Verder ondergaat Wereldsolidariteit ook een grondige externe controle van haar financiële procedures en de toepassing ervan door een Commissaris (bedrijfsrevisor).

Daarnaast wordt het personeel van Wereldsolidariteit ook jaarlijks ingelicht over de jaarrekeningen. De belangrijkste resultaten worden in de externe communicatie opgenomen, zoals het jaarverslag, onze eigen website, maar ook op de website www.ngo-openboek.be

Tot slot worden de jaarrekeningen ook ingediend bij de Nationale Bank van België en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Meer informatie:

Voor meer informatie over inkomsten en uitgaven van Wereldsolidariteit kan u contact opnemen met Katrien Liebaut via katrien.liebaut@wsm.be  of op 02/246 36 79.

Ontdek wat we met jouw gift konden realiseren in Noord en Zuid in 2016 in ons jaarverslag.

WS Vuurwerk 700px