D.R. Congo

 

De Democratische Republiek van Congo (of D.R.C) ligt in Centraal-Afrika, in het gebied van de Grote Meren. Deze voormalige Belgische kolonie is een groot land: qua oppervlakte is het vergelijkbaar met heel West-Europa. Ondanks de enorme natuurlijke rijkdommen van het land, leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens.

Met 168 staat Congo op de voorlaatste plaats van de Ontwikkelingsindex. De kindersterfte in Congo is erg hoog (78 op 1000 kinderen sterven vóór hun zesde levensjaar) en de levensverwachting laag (48 jaar). Als je weet dat er in Congo slechts één arts beschikbaar is voor 10.000 inwoners , hoeven deze trieste cijfers niet te verbazen...

Ook de schrijnende toestanden in de conflictregio Oost-Congo, geven geen al te fraai beeld van het land. Maar Congo heeft ook vele troeven: het is een prachtig land en Congolezen zijn in het algemeen erg hartelijke mensen, die optimistisch blijven ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze proberen te overleven. Wereldsolidariteit steunt er verschillende partners, die elk op hun manier rond waardig werk en sociale bescherming werken.

Partners

BDOM/REMUSACO - Bureau de Développement des Oeuvres Médicales de Bukavu/ Réseau des mutuelles de santé communautaires de Bukavu

BDOM  is een ontwikkelingsinstelling van het aartsbisdom van Bukavu en is voornamelijk actief rond gezondheidszorg. Via één van haar diensten, namelijk CAMS (Cellule d'appui aux Mutuelles de Santé) heeft BDOM sinds 1996 16 mutualiteiten opgericht in de provincie van Zuid-Kivu. Eind 2010 telde CAMS in totaal bijna 18.000 leden, die meer dan  64.000 begunstigden vertegenwoordigen. Deze mutualiteiten nemen 50 à 80% van de medische kosten van hun leden voor hun rekening. Sinds eind 2015 verenigen deze mutualiteiten zich in het "Réseau des mutuelles de santé communautaires de Bukavu" of REMUSACO).

CDS - Chaire de la Dynamique Sociale

De CDS of de leerstoel rond sociale dynamiek is een onderzoeksinstelling, gelinkt aan de Universiteit van Kinshasa. Eén van haar doelstellingen is het bestuderen van sociale problemen van lokale gemeenschappen in Congo en het aanbieden van mogelijke oplossingen daarvoor. Hiervoor werkt ze nauw samen met sociale bewegingen, zoals de MOCC. De CDS wil naast het bestuderen van de problemen, de capaciteiten van sociale organisaties versterken mbt de aanpak van deze problemen. De CDS publiceert regelmatig iets over het onderzoek dat ze doet.

CGAT - Centre de Gestion des risques et d'Accompagnement Technique des mutuelles de santé

 CGAT is een organisatie die technische ondersteuning biedt aan mutualiteiten, met als doel het verbeteren van de toegang van de Congolese bevolking tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Naast de concrete ondersteuning en begeleiding van mutualiteiten, doet CGAT ook aan politiek werk t.a.v. de overheid, opdat de mutualiteitsbeweging ondersteund zou worden en opdat er een juridisch kader komt voor de erkenning van mutualiteiten in D.R. Congo.

ESL - Ecole des Sciences sociales du travail de Lubumbashi

Het departement Sociale Wetenschappen van Arbeid, van het Facultair Instituut Théophile Reyn (of nog: de 'sociale school' in Lubumbashi) wil Congolezen opleiden tot sociale actoren, met een goed begrip van sociale rechtvaardigheid en solidariteit tussen werknemers. De ESL biedt dus vorming aan, vaak in een modulair systeem rond bepaalde thema's, en werkt samen met sociale bewegingen en ondernemingen om hun leiders op te leiden zodat zij belangrijke actoren worden in de ontwikkeling van een sociaal Congo.

MOCC - Mouvement Ouvrier Chrétien du Congo

MOCC is een koepelorganisatie die verschillende deelorganisaties omvat, namelijk:

  • de vakbond CSC (Confédération Syndicale du Congo)
  • de mutualiteit UMUSAC (Union des Mutualités Chrétiennes du Congo)
  • de vrouwenorganisatie AFC (Action Féminine Chrétienne)
  • de Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
  • de koepel van coöperatieven FOCOM (Fédération des Oeuvres Coopératives du MOCC)

De Koepelorganisaties MOCC is ontstaan in 1996 om de inspanningen van de deelorganisaties te verenigen . Als sociale beweging geeft MOCC vooral aandacht aan de hedendaagse problemen van de Congolezen en zowel op lokaal als nationaal niveau een antwoord bieden. Daarbij wil MOCC de participatie in de maatschappij stimuleren, de psychische weerstand van de burgers versterken en armoede in al haar vormen bestrijden. MOCC heeft specifieke aandacht voor de meest kwetsbare werknemers en ijvert voor de bescherming van achtergestelde bevolkingsgroepen.

(Meer info over elk van deze deelorganisaties vind je hieronder.)

CSC - Confédération Syndicale du Congo

CSC is de grootste vakbond in Congo en werd opgericht in 1990. Intussen heeft ze 390.000 leden. De koepel CSC verenigt 31 afzonderlijke vakbonden en is zowel op nationaal, provinciaal als lokaal niveau gestructureerd. CSC verdedigt de rechten en belangen van werknemers op verschillende niveau's. In de toekomst wil de vakbond een echte "ontwikkelingsvakbond" zijn. Daarbij wil ze haar acties uitbreiden naar alle sectoren van het nationale leven en vrede, heropbouw van het land en haar integrale ontwikkeling nastreven. Om dat te realiseren, streeft CSC naar een vakbondsvertegenwoordiging in economische, sociale en culturele politieke beslissingsorganen.
 

UMUSAC - L'Union des Mutuelles Chrétiennes du Congo (UMCC)

De Unie van Christelijke Mutualiteiten in Congo (UMUSAC) heeft in totaal meer dan 30.000 aangesloten leden, met in totaal bijna 190.000 begunstigden. Als koepelorganisatie van verschillende mutualiteiten, geeft UMUSAC o.a. vormingsseminaries rond beheer, organisatie en democratie van een mutualiteit. Doel is om zoveel mogelijk mensen gemakkelijk toegang te verschaffen tot primaire gezondheidszorg. In de toekomst wil UMUSAC ook eigen gezondheidscentra oprichten.

AFC - L'Action Féminine Chrétienne

De vrouwenorganisatie AFC heeft 4266 leden. AFC ijvert voor informatie, vorming en bewustwording van de vrouw, met veel aandacht voor de absolute noodzaak aan onderwijs. AFC stelt vrouwen tewerk in de zeepziederij, maar ook in de productie van diverse artikelen zoals speelgoed, breiwerk, hoeden, enz... AFC wil toekomstige generaties beschermen tegen heel wat oorzaken van onderontwikkeling, zoals verkrachtingen, analfabetisme, inbreuken op de fundamentele rechten en allerlei ziekten.
 

JOC Congo - Jeunesse Ouvrière Chrétienne

De Christelijke arbeidersjeugd in Congo of JOC, heeft 2760 leden en organiseert vormingssessies en sensibiliserende acties en campagnes voor jongeren in Congo. Daarbij wil ze zich inzetten voor de promotie van waardig en eerlijk werk voor iedereen. De JOC heeft ook zelf inkomstengenerende activiteiten opgestart, zoals een banketbakkerij en een naaicentrum. Daarnaast wil JOC ook de nodige aandacht aan vrijetijdsbesteding schenken.
 

Fédération des Oeuvres Coopératives

De Federatie van coöperatieven (van MOCC) telt zowel spaar- en kredietcoöperatieven, als landbouw- en productiecoöperatieven. Deze initiatieven bestaan in bepaalde streken, zoals de provincie Katanga. Eind 2010 telde de federatie 3.508 leden, verspreid over 9 verschillende sociale-economie-activiteiten. In de periode 2008-2010 werden aan 812 gezinnen microkredieten verleend, voor een totaal 312.500 $.

{MUSOSA -

POMUCO

POMUCO is een platform van organisaties die mutualiteiten oprichten en promoten, zoals MOCC, CGAT, BDOM/REMUSACO (cfr. supra) en CENADDES, PRODES. POMUCO wil deze organisaties ondersteunen en ook vertegenwoordigen bij de overheid. Het uiteindelijke doel is om de toegang tot gezondheidszorg voor alle Congolezen te verbeteren. POMUCO verdedigt de belangen van de lidorganisaties zowel op nationaal als internationaal niveau. Ook ondersteunt ze de uitwerking van deze organisaties en versterkt ze hen op vlak van politiek werk mbt toegang tot gezondheidszorg.

WAWE - WAZEE WETU

WAWE of Wazee Wetu is een organisatie die kwetsbare ouderen in de Bukavu en omgeving helpt op verschillende vlakken. Vele ouderen in die omgeving worden immers achtergelaten door hun familie en komen in een isolement terecht. Vaak zijn ze niet meer in staat om zelf voor hun basisbehoeften te zorgen, zoals voeding, huisvesting, kleding, medische zorgen, ... WAWE helpt deze ouderen verder zodat zij een waardige oude dag kunnen beleven.

 

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels