Haïti

 

Eerste noodhuldp na de aardbeving in Haïti

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving, die meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers maakte en meer dan 300.000 gewonden trof. 1,5 miljoen Haïtianen (een zesde van de bevolking) werd op slag dakloos. De partners van Wereldsolidariteit in Haïti, CTH & JOC, waren zelf zwaar gehavend na de ramp. De eerste reddings- en noodhulpacties kwamen dan ook voornamelijk van de partners van Wereldsolidariteit in de Dominicaanse Republiek (CASC en MOSCTHA).

Met honderden vrijwilligers, verplegend personeel en dokters, trokken ze richting Port-au-Prince, ondersteund door de mobiele klinieken van MOSCTHA en de voedselconvooien die CASC organiseerde. Ook hielpen ze de slachtoffers aan onderdak (tenten) in opvangkampen en volkswijken.

Het wederopbouwprogramma

Na een eerste fase van noodhulp, werken de partners van Wereldsolidariteit sinds juli 2010 aan de heropbouw van het zwaar geteisterde land. Met de middelen die Wereldsolidariteit ontving van honderden donateurs, van het consortium 12.12 en van 11.11.11 kon Wereldsolidariteit in nauwe samenwerking met haar partners in Haïti (CTH en JOC) en de Dominicaanse Republiek (CASC en MOSCTHA) een drie-jarenprogramma voor wederopbouw uitwerken. De nadruk in dit programma ligt op toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg, de creatie van waardig werk en het verbeteren van de rechtsstaat.

Toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg

Om toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg te verzekeren, werken de partners van Wereldsolidariteit met lokale gezondheidsposten die de gezondheidszorgen dichter bij de mensen moeten brengen, met o.a. een mobiele kliniek. Daarnaast wordt ook ingezet op vorming op het gebied van gezondheidspreventie en -verbetering. Zo zullen bv. 75 promotoren opgeleid worden, die op hun beurt vorming geven aan de bewoners van verschillende gemeenschappen.

Creatie van waardig werk

Reeds vóór de aardbeving was werkgelegenheid een groot probleem in Haïti en dat is er sindsdien uiteraard niet op verbeterd. Met concrete initiatieven in sociale economie, willen de partners van Wereldsolidariteit mensen opnieuw aan een inkomen helpen. Zo wordt er o.m. een keuken, sociale kantine en communicatiecentrum uitgebouwd in de gebouwen van INAFOS (vormingscentrum van CTH) in Port-au-Prince. Ook zullen heel wat mensen tewerkgesteld kunnen worden in de zoutmijn in Jean Ravel.

Daarnaast zetten de partners ook in op professionele vorming. Zo zullen 140 technici gevormd worden in aardbevingbestendige bouw.

Verbeteren van de rechtsstaat

Wereldsolidariteit steunt haar partners ook om opnieuw een politieke rol te spelen bij de heropbouw van het land. Het is belangrijk dat onze partners hun positie kunnen verstevigen in het middenveld om op die manier druk te kunnen uitoefenen op het beleid en de gevolgen daarvan voor de Haïtiaanse bevolking. Een deel van de middelen wordt dan ook ingezet om de partners opnieuw kantoren en vormingslokalen te geven zodat zij opnieuw kunnen functioneren als voorheen. Daarnaast zal Wereldsolidariteit het lobbywerk van de partners ondersteunen, o.m. rond migratie en tewerkstelling, maar ook inzake de verbetering van sociale bescherming van de Haïtiaanse bevolking.

Partners

CPFO - Centre de Promotion des Femmes Ouvrières

CPFO is een organisatie die zich specifiek richt op vrouwen, meer bepaald werkende vrouwen die in onderaanneming werken en die moeilijkheden ondervinden om in hun primaire behoeften te voldoen. CPFO helpt deze kwetsbare vrouwen op verschillende manieren verder, onder meer door hen te vormen en bewust te maken van hun rechten. De focus ligt op self-empowerment.

LogoNationaleLoterij nieuw

JOC Haïti - Jeunesse Ouvrière Chrétienne

De jongerenorganisatie (KAJ) in Haïti is reeds 50 jaar actief in Haïti en werkt vooral voor de verbetering van leef- en werkomstandigheden van jongeren. Hiervoor organiseert ze vormings- en culturele activiteiten. Zo organiseert ze bv. professionele vorming om deze kwetsbare doelgroep aan een job te helpen. Verder zet de JOC ook in op sensibilisatie rond arbeidsrechten en lobbyt ze intensief voor sociale bescherming. JOC Haïti telt momneteel 34 basisgroepen met meer dan 500 jongeren en drie opleidingscentra.

MOSCTHA Haïti - Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos

Moschta, reeds lang actief in de Dominicaanse Republiek, richtte eind juni 2008 ook een Haïtiaanse werking op. Deze wil op verschillende vlakken ontwikkeling nastreven. Verbetering van de leefomstandigheden, vooral op gebied van gezondheid en milieu, maar ook technische, culturele en sociale vorming van Haïtiaanse werkers. MOSCTHA is de hoofdorganisatie in het noodhulp- en wederopbouwprogramma van WS in Haïti.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels